Skip to content

Нормативно правовий акт як джерело права

Скачать нормативно правовий акт як джерело права fb2

Історично правовий звичай джерело першим джерелом права, яким регулювалися відносини в період становлення державності. Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела правовий форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація.

Саме в останньому змісті і позначається нормативно-правовий акт як джерело права. Глава: 9.Нормативно-правові акти як джерела права. Нормативно-правовий акт характеризується такими ознаками  Нормативно звичай – це джерело права, яке підтверджує юридично обоє 'язкове правило, що склалося внаслідок його одноманітного тривалого застосування.

Історія розвитку нормативно-правового акту як основного джерела права України.

Разом з іншими джерелами права, звичаєм і прецедентом нормативно-правовий акт вважають відносно пізнім плодом становлення юриспруденції як окремого інституту соціальних відносин.

сьогодні. Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і. Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру.  Нормативно-правовий акт є основною формою сучасного права через загальну тенденцію до підвищення ролі держави в правовому регулюванні.

В той же час це і найбільш довершена форма права.  3) інструкціїта нормативні накази міністерств і відомств регулюють, як правило, суспільні відносини, що перебувають у межах компетенції цих виконавчих структур. Проте є серед них і такі, які мають загальне значення, виходять за рамки конкретного міністерства і відомства, поширюються на зовнішнє коло суб'єктів. Нормативно-правовий акт як джерело права має і свої переваги, і свої недоліки (див. Параграф ).

Все ж за допомогою писаного права досить зручно регулювати суспільні відносини, тому в даний час видаються державою офіційні документи є основним або одним з основних джерел права практично у всіх правових системах світу.

Нормативні акти мають різні назви, вони також відрізняються один від одного за юридичною силою, за органам, їх видає, і т.д. Нормативно-правовий акт - це акт правотворчої діяльності компетентних державних органів, який встановлює, змінює чи скасовує норми права. Іншими словами. Гайворонський В Джерела права Текст В Головатенко В Правові акти Президента України юридична природа статус Давид Р Основные правовые системы современности Текст Р   – с.

Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта Российской Федерации [Текст]: Монография / С.А. Иванов. – М.: Народный учитель, – с. Кириченко О.М. Критерії класифікації органічних законів у системі джерел права України [Текст] / О.М. Кириченко // Держава і право: Збірник наукових праць.

Юридичні і політичні науки. Випуск – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – С. Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є визначення поняття «нормативно-правового акту», з`ясування його місця й ролі в житті держави. Дослідження проблематики юридичної сили, набуття чинності та моменту припинення дії дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні питання його врегулювання відносин в державі законом, його виконання, дотримання наказів, інструкцій тощо.

Закон як основне джерело права у правовій державі, підзаконні нормативні акти. Нормативно-правовий акт – офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Основні структурні елементи нормативно-правового акта: 1. Преамбула – вступна частина, безстатейне (таке, що не містить норм права) загальне введення, у якому дається обгрунтування закону, визначаються цілі, завдання й іноді формулюються вихідні світоглядні положення.

Зараз преамбули в законах зустрічаються рідко. 2. Пункти, статті.

djvu, rtf, djvu, fb2